Metody a formy výuky

Výuka angličtiny u nás probíhá vždy se snahou porozumět a vnímat každé dítě, využít jeho jazykový potenciál a vypěstovat v dětech chuť jazykově se vzdělávat.

Proto jsou hodiny angličtiny vedeny tak, že se střídají aktivity, které na sebe v souvislostech navazují.

Mezi metody, které používáme patří např. storytelling, TPR nebo metoda Act & Speak.

Střídání činností je zvláště u malých dětí základ, přesto jsou v hodinách prvky, které se stále opakují a upevňují jazykovou znalost. Vždy se najde prostor pro základní konverzační témata, děti si tak mohou zažít mnohé ustálené vazby a spojení.

Mladší děti se učí cizímu jazyku přirozeným způsobem, prožitkem. Vyučování probíhá hlavně hravou formou za využití her, říkadel, písniček a příběhů.
U starších dětí využíváme doplňkových materiálů a učivo upevňujeme formou různých aktivit. Důraz klademe na vzájemnou komunikaci, na schopnost mluvit a rozumět. Stále více přecházíme k pravidlům, která vedou k pochopení celé gramatiky a jsou cestou k úspěšnému studiu. Věnujeme se také četbě v cizím jazyce. K tomu nám slouží dobře vybavena školní knihovna.

Výuka jazyka na naší škole ja tak založena na:

  • činnostním učení – (založeno na metodě objevování)
  • projektovém vyučování
  • využití metody CLIL
  • možnosti výuky venku
  • kvalitním a pečlivě vybraném učebním materiálu
  • moderním zázemím pro výuku jazyka – jazykové učebny, přirodní učebny

Našim cílem je, aby výuka jazyka děti bavila a věříme, že se nám to podaří.